FORGOT YOUR DETAILS?

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji online Dynamics Business Forum Retail organizowanej przez firmę IT.integro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 
 2. Konferencja odbywa się w terminie, miejscu oraz formie wskazanej przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości Konferencji do dnia rozpoczęcia Konferencji.
 3. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli firm.
 4. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 5. Konferencja odbędzie się w terminie 21.04.2021godzinach 10.00 – 13.00. Będzie transmitowana za pośrednictwem sieci internetowej, poprzez platformę Vimeo.pl. 
 6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się na stronie internetowej pod adresem:https://www.dynamicsbusinessforum.pl/

§ 2 Definicje

Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, poniżej wyszczególnionym pojęciom nadano następujące znaczenie: 

a) Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.dynamicsbusinessforum.pl/.

b) Konferencja – oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję online pod nazwą Dynamics Business Forum, której dotyczy Rejestracja.

c) Organizator - IT.integro sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ząbkowickiej 12, 60-166 Poznań. 

d) Rejestracja - zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej w Konferencji za pośrednictwem wypełnionego Formularza rejestracyjnego. 

e) Formularz rejestracyjny - formularz dostępny pod adresem: https://www.dynamicsbusinessforum.pl/.

f) Potwierdzenie zgłoszenia - komunikat wysłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w czasie Rejestracji.

g) Uczestnik - osoba fizyczna zarejestrowana do udziału w Konferencji. 

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://www.dynamicsbusinessforum.pl/, do dnia poprzedzającego termin Konferencji. 
 2. W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej https://www.dynamicsbusinessforum.pl powinien wypełnić i wysłać Formularz rejestracyjny, podając dane Uczestnika, tj. imię, nazwisko, NIP i nazwę firmy, adres mailowy oraz numer telefonu. 
 3. Uczestnik w trakcie Rejestracji ma możliwość zapisania się również na bezpłatne konsultacje z ekspertem Retail, które odbędą się w umówionym terminie po zakończeniu Konferencji.
 4. Po dokonaniu Rejestracji, zgłoszenie Uczestnika zostanie poddane weryfikacji, a następnie – po akceptacji – otrzyma on na wskazany przez siebie adres mailowy wiadomość z linkiem do strony.  Po zalogowaniu Uczestnik otrzyma dostęp do strony z zaplanowaną transmisją Konferencji. 
 5. W wydarzeniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele branży retail, z wyłączeniem firm konkurencyjnych, wdrażających rozwiązania informatyczne, czy partnerów Microsoft.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do udziału w Konferencji:

a) Urządzenie posiadające dostęp dointernetu.

b) Dostęp do konta poczty elektronicznej, na które przesłany zostanie link kierujący do wydarzenia.

c) Poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies.

 

§ 4 Zmiany w programie Konferencji

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji, tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji, jak również terminu, wykorzystywanych platform oraz sposobu przeprowadzenia Konferencji.
 2. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianach, o których mowa w pkt. 1 za pomocą komunikatów dostępnych na stronie internetowej Konferencji, a także poprzez wiadomość wysłaną na adres mailowy wskazany przy Rejestracji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w terminie do dnia rozpoczęcia Konferencji. 

§ 5 Obowiązki uczestników

 1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

§ 6 Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest IT.integro sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ząbkowickiej 12, 60-166 Poznań. 
 2. Dokonując Rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i ich przekazywanie osobom trzecim w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym do stworzenia listy Uczestników. W przypadku, gdy dokonującym Rejestracji nie jest Uczestnik, również wyraża on zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane również na podstawie ich zgody do celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora. 
 4. Dokonując Rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w celach związanych z przeprowadzeniem Konferencji.
 5. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie  do ich przenoszenia, a także prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.
 6. Dane będą przechowywanedo momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i nie będą przekazane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy). 
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji.
 8. Organizator przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 
 2. Szczegółowy program Konferencji umieszczony jest na stronie internetowej Konferencji https://www.dynamicsbusinessforum.pl/
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej https://www.dynamicsbusinessforum.pl/ 
 6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.
TOP